• Bez kategorii

  Co to są ulgi termomodernizacyjne?

  Ulga termomodernizacyjna to ulga podatkowa, która pozwala na odliczenie od dochodu wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne to prace lub działania, które poprawiają efektywność energetyczną budynku lub jego części, w wyniku czego następuje zmniejszenie zużycia energii. Przeczytaj również: Co to jest abolicja podatkowa? Sprawdź naszą ofertę wirtualne biuro Kraków!  Ulga termomodernizacyjna obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku. Odliczeniu podlegają wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostały zakończone w okresie trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których podatnik…

 • Bez kategorii

  Co to jest abolicja podatkowa?

  Abolicja podatkowa to termin, który może odnosić się do dwóch różnych pojęć: Sprawdź naszą ofertę wirtualne biuro Kraków!  Przeczytaj również: Czym jest rejestr testamentów w Polsce? Abolicja podatkowa w rozumieniu podwójnego opodatkowania W przypadku podwójnego opodatkowania, dochód podatnika może być opodatkowany w dwóch państwach: w państwie rezydencji podatnika oraz w państwie, w którym dochód został uzyskany. Abolicja podatkowa ma na celu wyrównanie strat podatników poniesionych w związku z zastosowaniem niekorzystnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W Polsce, przed 2007 rokiem, w przypadku gdy dochód podatnika był opodatkowany w państwie, z którym Polska miała niekorzystną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, podatnik mógł złożyć wniosek o abolicję podatkową. Wniosek taki mógł zostać…

 • Zawieszenie działalności gospodarczej
  Bez kategorii

  Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej?

  Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej to dwie procedury, które pozwalają przedsiębiorcy na tymczasowe zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej lub jej wznowienie po wcześniejszym zawieszeniu. Sprawdź naszą ofertę wirtualne biuro Kraków!  Przeczytaj również: Czym jest rejestr testamentów w Polsce? Zawieszenie działalności gospodarczej Zawieszenie działalności gospodarczej jest możliwe w każdym momencie, z dowolnego powodu. Przedsiębiorca może zawiesić działalność gospodarczą na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Wznowienie działalności gospodarczej Wznowienie działalności gospodarczej jest możliwe w każdym momencie, po upływie co najmniej 30 dni od dnia zawieszenia. Obowiązki w okresie zawieszenia działalności gospodarczej W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie ma obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej, a tym samym nie ma obowiązku: Obowiązki w…

 • Bez kategorii

  Sprzedaż usług online a obowiązek wystawienia paragonu fiskalnego?

  Obowiązek wystawienia paragonu fiskalnego przy sprzedaży usług online zależy od tego, czy sprzedawca jest zwolniony z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Sprawdź naszą ofertę wirtualne biuro Kraków!  Przeczytaj również: Czym jest rejestr testamentów w Polsce? Zwolnienie z kasy fiskalnej Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy, u których obrót nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. W przypadku sprzedaży usług online, do limitu 20 000 zł wlicza się również sprzedaż towarów, które są niezbędne do wykonania usługi. Obowiązek wystawienia paragonu Jeżeli sprzedawca nie korzysta ze zwolnienia z kasy fiskalnej, to ma obowiązek…

 • Bez kategorii

  Czym jest rejestr testamentów w Polsce?

  Notarialny Rejestr Testamentów (NORT) to baza danych prowadzona przez Krajową Radę Notarialną, która zawiera informacje o testamentach sporządzonych w formie aktu notarialnego. Rejestr został uruchomiony w 2011 roku i jest dostępny dla wszystkich notariuszy w Polsce. Przeczytaj również: Co to jest abolicja podatkowa? Wpis do rejestru jest dobrowolny i bezpłatny. Każda osoba, która sporządziła testament w formie aktu notarialnego, może złożyć wniosek o jego rejestrację. Wniosek składa się u notariusza, który sporządził testament. Sprawdź naszą ofertę wirtualne biuro Kraków!  Rejestr zawiera następujące informacje o zarejestrowanych testamentach: Wpis do rejestru nie zawiera informacji o treści testamentu ani danych osobowych spadkobierców. Celem wprowadzenia rejestru testamentów było ułatwienie postępowania spadkowego. Dzięki rejestrowi spadkobiercy…

 • Bez kategorii

  Czy komornik może zająć wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę?

  Tak, komornik może zająć wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, ale tylko w pewnym zakresie. Zgodnie z art. 881 Kodeksu postępowania cywilnego, komornik może zająć wynagrodzenie za pracę w wysokości: Przeczytaj również: Co to jest abolicja podatkowa? Sprawdź naszą ofertę wirtualne biuro Kraków!  Oprócz tego, komornik nie może zająć kwoty wolnej od potrąceń, która w 2023 roku wynosi 3010 zł brutto. Kwota wolna od potrąceń jest zmniejszana proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Zajęcie wynagrodzenia za pracę następuje na podstawie tytułu wykonawczego, który jest wydawany przez sąd lub inny organ uprawniony do egzekucji. Tytułem wykonawczym może być na przykład wyrok sądu, nakaz zapłaty, tytuł egzekucyjny wystawiony przez komornika lub inny dokument…

 • Bez kategorii

  Jak odwołać się od wypowiedzenia umowy o pracę?

  Pracownik, który nie zgadza się z wypowiedzeniem umowy o pracę, ma prawo odwołać się od niego do sądu pracy. Ma na to 21 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia. Sprawdź naszą ofertę wirtualne biuro Kraków!  Przeczytaj również: Co to są ulgi termomodernizacyjne? Aby odwołać się od wypowiedzenia, pracownik powinien złożyć do sądu pracy pismo, w którym: Do odwołania należy dołączyć: Sąd pracy rozpatruje odwołanie w terminie 2 miesięcy od daty jego wniesienia. W przypadku, gdy sąd uzna, że wypowiedzenie było nieuzasadnione lub nieprawidłowe, może: Warto pamiętać, że odwołanie się od wypowiedzenia nie wstrzymuje biegu terminu wypowiedzenia. Oznacza to, że pracownik, który odwołał się od wypowiedzenia, musi mimo to wykonywać swoje obowiązki…

 • Bez kategorii

  Jak wliczyć ubezpieczenie w koszt firmy?

  Aby wliczyć ubezpieczenie w koszt firmy, należy spełnić następujące warunki: W przypadku ubezpieczenia samochodu osobowego, który jest wykorzystywany w działalności gospodarczej, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w całości składki na ubezpieczenie OC i NNW. W przypadku ubezpieczenia AC, składkę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tylko do wysokości proporcjonalnej do limitu 150 tys. zł. Przeczytaj również: Co to są ulgi termomodernizacyjne? Sprawdź naszą ofertę wirtualne biuro Kraków!  Ujęcie w księgach rachunkowych Ubezpieczenie należy ująć w księgach rachunkowych w momencie jego wykupienia. W przypadku metody kasowej, koszty ubezpieczenia należy zaksięgować w dacie wystawienia faktury lub rachunku. W przypadku metody memoriałowej, koszty ubezpieczenia należy rozłożyć proporcjonalnie na okres, na który została…

 • Bez kategorii

  Jak działają odpisy amortyzacyjne?

  Odpisy amortyzacyjne to sposób na rozłożenie w czasie kosztów związanych z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Polegają one na pomniejszeniu wartości początkowej środka trwałego o ustaloną kwotę w każdym miesiącu, w którym środek trwały jest wykorzystywany. Sprawdź naszą ofertę wirtualne biuro Kraków!  Podstawowe zasady amortyzacji Metody amortyzacji Istnieją dwie podstawowe metody amortyzacji: Zasady podatkowe W Polsce odpisy amortyzacyjne stanowią koszty uzyskania przychodu. Oznacza to, że mogą być odliczone od przychodu w celu obliczenia podstawy opodatkowania. Przykład Przedsiębiorstwo zakupiło samochód osobowy o wartości 100 000 zł. Przyjęło metodę liniową amortyzacji z stawką 20%. W takim przypadku odpis amortyzacyjny w pierwszym roku wyniesie 20 000 zł, a w drugim…

 • Bez kategorii

  Co to są aktywa obrotowe?

  Aktywa obrotowe to zasoby majątkowe przedsiębiorstwa, które są przeznaczone do wykorzystania lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Są to zasoby, które mogą być łatwo zamienione na środki pieniężne, a ich zbywalność jest wysoka. Sprawdź naszą ofertę wirtualne biuro Kraków!  Przeczytaj również: Co to jest rejestr PSCU? Aktywa obrotowe dzielą się na dwie główne grupy: Aktywa obrotowe są istotnym elementem majątku przedsiębiorstwa. Stanowią one podstawę jego działalności operacyjnej i pozwalają na wygenerowanie przychodów. Charakterystyka aktywów obrotowych Aktywa obrotowe charakteryzują się następującymi cechami: Znaczenie aktywów obrotowych Aktywa obrotowe mają istotne znaczenie dla przedsiębiorstwa. Stanowią one podstawę jego działalności operacyjnej i pozwalają na wygenerowanie przychodów. Dobrze zarządzane aktywa obrotowe mogą…