Bez kategorii

Co to są aktywa obrotowe?


Aktywa obrotowe to zasoby majątkowe przedsiębiorstwa, które są przeznaczone do wykorzystania lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Są to zasoby, które mogą być łatwo zamienione na środki pieniężne, a ich zbywalność jest wysoka.

Sprawdź naszą ofertę wirtualne biuro Kraków

Przeczytaj również: Co to jest rejestr PSCU?

Aktywa obrotowe dzielą się na dwie główne grupy:

 • Rzeczowe aktywa obrotowe to zasoby majątkowe, które są przeznaczone do sprzedaży lub zużycia w procesie produkcyjnym. Do rzeczowych aktywów obrotowych należą:
  • zapasy, czyli towary, materiały i półprodukty, które są przeznaczone do sprzedaży lub wykorzystania w procesie produkcyjnym;
  • należności krótkoterminowe, czyli kwoty należne przedsiębiorstwu od kontrahentów za sprzedane towary lub usługi;
  • inne rzeczowe aktywa obrotowe, takie jak środki trwałe przeznaczone do sprzedaży lub wydzierżawienia w krótkim okresie czasu.
 • Nierzeczowe aktywa obrotowe to zasoby majątkowe, które nie mają postaci materialnej, ale mogą być łatwo zamienione na środki pieniężne. Do nierzeczowych aktywów obrotowych należą:
  • środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe;
  • należności z tytułu podatków i dotacji;
  • rozliczenia międzyokresowe bierne i czynne.

Aktywa obrotowe są istotnym elementem majątku przedsiębiorstwa. Stanowią one podstawę jego działalności operacyjnej i pozwalają na wygenerowanie przychodów.

Charakterystyka aktywów obrotowych

Aktywa obrotowe charakteryzują się następującymi cechami:

 • Krótki okres rotacji – aktywa obrotowe są w ciągłym ruchu, przechodzą w kolejne fazy w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Wysoka zbywalność – aktywa obrotowe są łatwo zamienione na środki pieniężne.
 • Niskie koszty utrzymania – aktywa obrotowe są stosunkowo tanie w utrzymaniu.

Znaczenie aktywów obrotowych

Aktywa obrotowe mają istotne znaczenie dla przedsiębiorstwa. Stanowią one podstawę jego działalności operacyjnej i pozwalają na wygenerowanie przychodów. Dobrze zarządzane aktywa obrotowe mogą przyczynić się do poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa i zwiększenia jego konkurencyjności.

Przykłady aktywów obrotowych

Do przykładów aktywów obrotowych należą:

 • środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych;
 • zapasy towarów gotowych;
 • zapasy materiałów;
 • półprodukty;
 • należności krótkoterminowe od kontrahentów;
 • krótkoterminowe papiery wartościowe;
 • rozliczenia międzyokresowe bierne i czynne.

Czy aktywa obrotowe są księgowane w inny sposób?

Tak, aktywa obrotowe są księgowane w inny sposób niż aktywa trwałe. Aktywa obrotowe są księgowane na kontach bilansowych, które są podzielone na dwie grupy:

 • Rzeczowe aktywa obrotowe są księgowane na kontach rozrachunkowych, takich jak:
  • 011 – Materiały
  • 013 – Towary
  • 221 – Rozrachunki z odbiorcami
  • 241 – Rozrachunki z tytułu VAT
 • Nierzeczowe aktywa obrotowe są księgowane na kontach:
  • 100 – Kasa
  • 101 – Rachunki bankowe
  • 120 – Rozrachunki z dostawcami
  • 130 – Rozrachunki z tytułu podatków i dotacji
  • 140 – Rozrachunki międzyokresowe

Aktywa obrotowe są bilansowane na dzień końcowy okresu sprawozdawczego. Wartość aktywów obrotowych jest ustalana na podstawie cen nabycia lub kosztów wytworzenia.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Przykład księgowania zakupu towarów:

 • Wpływ środków pieniężnych z tytułu zakupu towarów:
Wn 101 - Rachunki bankowe
Ma 241 - Rozrachunki z tytułu VAT
 • Rozliczenie zakupu towarów:
Wn 221 - Rozrachunki z odbiorcami
Ma 013 - Towary

Przykład księgowania sprzedaży towarów:

 • Przychód ze sprzedaży towarów:
Wn 701 - Przychody ze sprzedaży towarów i usług
Ma 221 - Rozrachunki z odbiorcami
 • Rozliczenie sprzedaży towarów:
Wn 221 - Rozrachunki z odbiorcami
Ma 013 - Towary

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *